Obec Pilníkov
Dnešní datum: 27. 01. 2020  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Úřední deska :: Odkazy na jiné weby  

Vyhledávání
Google

Počasí

* Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města dne 16.09.2010

Vydáno dne 23. 09. 2010 (2678 přečtení)Z Á P I S

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne  16. 9. 2010 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

 

Přítomni:  Hubáček  František,  Kužel Josef,   Slavík Miroslav,  Mgr. Sokolovičová Veronika,  

                 Včelišová Emilie,   Bartůněk František,  Hubálek Libor, Mgr. Ilona Skořepová,

Omluven: Výborný Ladislav           

Zapisovatelka: Bernkrautová Lenka                                      

 

 Program:  1. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu                      

               2. Územní plán                                                                      

                 3. ČOV a kanalizace, připravované akce                    

                    4. Smlouvy s firmami a dodavateli 

                 5. Rozpočtová opatření č. 5, 6                        

                 6. Přísedící okresního soudu                                         

                 7. Nemovitosti                                                        

                 8. Základní a Mateřská škola Pilníkov              

                 9. Příprava voleb do zastupitelstva, Setkání spolků                       

               10. Náměty, různé                                          

               11. Usnesení                                                      

                                                                           

Hlasování zastupitelstva    - veřejné – 8  hlasů.

Program odsouhlasen všemi přítomnými  členy zastupitelstva.

 

1. Volba návrhové komise – Slavík Miroslav, Hubálek Libor  – souhlasí 8 členů                               

    Volba ověřovatelů zápisu – Mgr.Ilona Skořepová, Kužel Josef - souhlasí 8 členů

 

2. Územní plán – od 1. 1. 2010 nemáme územní plán. Starosta podal návrh, aby se vypsalo výběrové   

    řízení na zpracování nového územního plánu                                                     

                                           souhlasí: 8 členů                                                 

                                                                        

          

 3. ČOV a kanalizace, připravované akce:                                                   

     - výběr dodavatele projektové dokumentace ke stavebnímu řízení – na výběr je 60 dní, případně může

       být výběrové řízení zrušeno

     Připravované stavby:

     - fasáda Měú – firma Malba Sobl

     - komunikace – u Voženílkových, Letná, parkoviště u hasičárny s autobusovou zastávkou a u tábora

     - částečně schválená dotace na umělý povrch na školních hřišti a dětské hřiště na Hradčíně

     - chodníky podél silnice – stavební povolení by mělo být do konce r. 2010

     MUDr. Voženílek se zeptal na cestu, která se u nich opravuje a na dopisy, adresované Měú Pilníkov, které se týkají vrácení geometrických značek, které byly z pozemku odstraněny. Geometrické značky odstranila z místní komunikace 1245 firma LTM, s. r. o., Vrchlabí a mají je vrátit do původního stavu.

     Obrubníky, které jsou v polovině cesty zamezují vjezdu na parcelu Voženílkových. Pan Slavík  -  místostarosta podal vysvětlení k pracem na této komunikaci, Voženílkovi žádají o vrácení stavu pozemku do původního stavu.

      Dále se MUDr. Voženílek zeptal, kdo hradí vícenáklady na opravu této cesty, neboť se stále opravuje.

      Starosta odpověděl, že předělání cesty je v kompetenci firmy REPARE, Trutnov, která opravy provádí – cena za opravy je pevně stanovená.

                                              

  4. Smlouvy s firmami:                                                                 

      - smlouva s Obcí Chotěvice  na zajištění požární ochrany

                                     souhlasí: 8 členů

      - darovací smlouva s firmou KATA a. s. Pilníkov na 10.000,- Kč na akci „Setkání spolků“

      - smlouva s firmou Telefonica 02 Czech republic a. s. na provoz internetu (firma HINET přešla pod Telefonica 02 – souhlasí 8 členů

                                                                                                                                                            

  5. Rozpočtové opatření č. 5 – příjem dotace z Ministerstva kultury na MPZ ve výši 170.000,- Kč 

                                        č. 6 – úprava rozpočtu s příjmy 1.680.000,- Kč, výdaji 652.070,- Kč,    

                                                  splátkou úvěru 7.066.930,- Kč, vlastním financováním 6.039.000,- Kč

                                                   viz příloha k zápisu

                              souhlasí: 8 členů                      

                                        

 6. S rezignací p. Vladimíra Šádka na funkci přísedícího u Okresního soudu v Trutnově seznámil starosta města                                 

                             souhlasí: 8 členů        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 7. Nemovitosti:                                                                                 

     - prodej pozemků včetně porostů – pozemky vedené ve zjednodušené evidenci,původ grafický příděl:

        - parcela 439 o výměře 1079 m2 v k. ú. Pilníkov I, parcela 440 o výměře 1493 m2 v k.ú. Pilníkov I,

           parcela 442 o výměře 1934 m2 v k. ú. Pilníkov I. prodej za celkovou cenu znaleckého posudku – 37.670,- Kč Mysliveckému sdružení Krakonoš Pilníkov                                                              

                             souhlasí: 8 členů                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    - revokace usnesení č. 2/2010 ze dne 26. 6. 2010 – chybně uvedena výměra pozemku p. č. 39

       místo 685  m2 mělo být 658 m2. Přeplatek ve výši 1.350,- Kč bude vrácen kupující Pavle              

       Mudrochové.                                          

                           souhlasí:  8 členů                                                      

                                                                                    

 8. ZŠ a MŠ Pilníkov – zprávu o situaci podala ředitelka školy Mgr. Ilona Skořepová

      - od 9/2010 příspěvek rodičů na provozní náklady školní družiny ve výši 40,- Kč/měsíc

                         souhlasí: 8 členů                                                               

      - informace o projektu EU  školám a přiznání dotace ve výši 935.464,- Kč                     

                         souhlasí s přijetím dotace: 8 členů                

      - příjem finančního daru od firmy KATA, a. s. Pilníkov ve výši 50.000,- Kč pro ZŠ a MŠ Pilníkov

                        souhlasí s přijetím příspěvku: 8 členů                                                                      

                                                                                          

      - seznámení se stavem žáků ve škole, který se letos navýšil a podání žádosti o zvýšení kapacity dětí v mateřské škole o 3. Bude záležet na vyjádření OHS Trutnov.

- seznámení se špatným stavem všech budov, zejména budovy školní jídelny a světlíku v ZŠ

                                                                                          

9. Starosta seznámil přítomné s přípravou na komunální volby, které se letos budou konat zřejmě

    v hasičárně.                                                   

     Dále starosta podal informaci o připravované akci na sobotu 18. 9. 2010 – Setkání spolků, kde

     je připraven bohatý program ve spolupráci s SDH Pilníkov a Mysliveckým sdružením Krakonoš

     Pilníkov.

     Tím také všechny přítomné na tuto akci pozval.

                                                                                                    

10. Náměty, různé:                                

      - 28. 9. 2010 v 10,00 hodin se koná pochod na Severku                                        

      - 3. 10 .2010 – vítání občánků                                                               

      - posezení se seniory                                                                              

      - MUDr. Voženílek poděkoval za myslivce za schválení prodeje pozemků 

                             

11. Návrh na usnesení přečetl p. Slavík                                                                       

                                                                                                                              

            

M Ě S T O   P I L N Í K O V

U S N E S E N Í   č.   3/2010

 

Zastupitelstvo města Pilníkov se na svém veřejném zasedání ze dne  16. 9. 2010  usneslo takto:

Zastupitelstvo města Pilníkova  schvaluje:

 

- volbu návrhové komise a ověřovatelů zápisu                                                     

- zadání zpracování územního plánu Města Pilníkov výběrovým řízením                                   

- výběr dodavatele na zpracování projektové dokumentace na ČOV – podpis smlouvy bude dále  projednán novým zastupitelstvem města             

- dodavatele úpravy veřejného prostranství s autobusovou zastávkou u hasičárny, přístupových komunikací ke stavbám na p. p. č. 1245 u tábora a na Letné – firmu Repare s. r. o. Trutnov 

- nájemní smlouvu s firmou Telefonica 02 Czech republic a. s. na provoz internetu

- přijetí finančního daru od firmy KATA a. s. Pilníkov ve výši 10.000,- Kč na akci „Setkání spolků“                   

- rozpočtové opatření č. 5 – dotace z Ministerstva kultury na MPZ ve výši 170.000,- Kč

- rozpočtové opatření č. 6  - s příjmy ve výši 1.680.000,- Kč, výdaji 652.070,- Kč, splátkou úvěru 7.066.930,- Kč, vlastní financování ve výši 6.039.000,- Kč – viz příloha k zápisu

- splátka úvěru v celkové výši 7.066.926,- Kč a zrušení běžného účtu u ČSOB                 

- ukončení činnosti p. Šádka jako přísedícího u Okresního soudu v Trutnově              

- revokaci usnesení  Zastupitelstva města Pilníkov č. 2/2010 ze dne 26. 6. 2010 – prodej pozemku  p. p. č. 39 o výměře 658 m2  v k. ú. Pilníkov I (místo 685 m2) a vrácení přeplatku ve výši 1.350,- Kč kupující Pavle Mudrochové                                                                                    

 - příspěvek  rodičů na provozní náklady školní družiny ve výši 40,- Kč měsíčně s účinností od 1.9.2010.

    V případě více sourozenců navštěvujících školní družinu se příspěvek úměrně snižuje.

 - přijetí dotace pro ZŠ a MŠ Pilníkov z projektu EU peníze školám ve výši 935.464,- Kč     

- prodej pozemků včetně porostů v rozsahu parcel zjednodušené evidence – původ grafický příděl, parcela (439) o výměře 1079m2, parcela (440) o výměře 1493 m2, parcela (442) o výměře 1934 m2 vše v k. ú. Pilníkov I Mysliveckému sdružení Krakonoš Pilníkov za cenu znaleckého posudku ve výši 37.670,- Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem těchto nemovitostí.                                                                                      

- smlouvu mezi firmou KATA a. s. Pilníkov a ZŠ a MŠ Pilníkov                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Zastupitelstvo města Pilníkova bere na vědomí:

 - informaci starosty o hospodaření města a stavu finančních prostředků                 

 - informaci ředitelky ZŠ a MŠ Pilníkov o situaci ve škole                        

 - informaci starosty o přípravě komunálních voleb v Pilníkově a oslavy Setkání spolků            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Hlasování: souhlasí 8 členů

 

 

 

 

………………………………..                                    ……………………………….                 

                 starosta města                                                        místostarosta města

 

                                                                                                                                                                                                                              Zapisovatelka: L. Bernkrautová

 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Ilona Skořepová…………………….Josef Kužel …………..……………..

 

V Pilníkově  17. 9. 2010


Související články:
Výzva k předložení nabídky (28.02.2011)
Výběrové řízení na správu stránek www.pilnikov.cz (23.12.2010)
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Pilníkov (09.12.2010)
Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje (07.12.2010)
Zveřejnění záměru pronájmu bytu (01.12.2010)
Návrh rozpočtu na rok 2011 (30.11.2010)
Doručení písemnosti (22.11.2010)
Zápis z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov (18.11.2010)
Konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Pilníkov (06.11.2010)
Volby do Zastupitelstva města Pilníkov (30.09.2010)
výzva ke zpracování projektové dokumentace ČOV (18.08.2010)
Rozhodnutí o místních komunikacích (10.08.2010)
Pronájem bytů na Hradčíně (06.08.2010)
Volby do Zastupitelstva města Pilníkov (26.07.2010)
Oznámení (21.07.2010)
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Pilníkov (17.06.2010)
Závěrečný účet obce za rok 2009 (08.06.2010)
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny (08.06.2010)
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v Pilníkově (30.05.2010)
Oznámení o záměru prodeje bytů (04.05.2010)
Město Pilníkov nabízí k pronájmu byt (07.04.2010)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (31.03.2010)
Daň z nemovitosti pro rok 2010 (22.03.2010)
Veřejné zasedání Zastupitelsva města Pilníkov (17.03.2010)
Oznámení: Zveřejnění záměru pronájmu bytu (17.02.2010)
Zápis z veřejného zasedání dne 18.12.2009 (27.12.2009)
5. veřejné zasedání roku 2009 (04.12.2009)
Návrh rozpočtu na rok 2010 (02.12.2009)
Oznámení (10.11.2009)
Zveřejnění záměru pronájmu bytu (08.11.2009)
Občanský větrný park Vítězná (05.10.2009)
4.veřejné zasedání roku 2009 (22.09.2009)
Žádosti na přidělení městského nájemního bytu (31.08.2009)
Veřejná vyhláška (26.06.2009)
Zápis z veřejného zasedání 17.6.2009 (23.06.2009)
Mimořádné veřejné zasedání (14.06.2009)
Volby do Evropského parlamentu (08.06.2009)
Oznámení starosty (22.05.2009)
II.veřejné zasedání Zastupitelstva města Pilníkov (06.05.2009)
Volný byt (04.05.2009)
Závěrečný účet za rok 2008 (27.04.2009)
Veřejná vyhláška č.j. 6202/UP/2009 (23.04.2009)
Město Pilníkov vyhlašuje konkursní řízení (24.03.2009)
Daň z nemovitostí pro rok 2009 (23.03.2009)
I. veřejné zasedání zastupitelstva města roku 2009 (17.02.2009)
Návrh rozpočtu na rok 2009 (13.02.2009)
Rozpočtový výhled (13.02.2009)
Návrhy na kuturní a sportovní ceny města Pilníkov (19.01.2009)
2. změna územního plánu (22.12.2008)
Rozpočtové provizorium Města Pilníkov na rok 2009 (16.12.2008)
Povolení kácení dřevin rostoucí mimo les (25.11.2008)
Máte problémy, které vyžadují rychlé řešení? (24.11.2008)
Svoz nebezpečných odpadů z Pilníkova (07.10.2008)
Oznámení o obnově řízení (06.10.2008)
Volby 2008 (02.10.2008)
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost (12.09.2008)
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost (12.09.2008)
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost (06.09.2008)
PRONÁJEM BYTU 1 + 2 (07.08.2008)
Oznámení o záměru prodeje nemovitosti (06.08.2008)
Zveřejnění záměru pronájmu bytu (06.08.2008)
Oznámení o zahájení řízení (31.07.2008)
Obecně závazná vyhláška 2/2008 (27.06.2008)
Město Pilníkov předkládá záměr pronájmu zemědělských pozemků (18.06.2008)
Město Pilníkov předkládá záměr prodeje pozemku (18.06.2008)
Záměry odkoupení, prodeje a převodu pozemků (07.06.2008)
Závěrečný účet za rok 2007 (23.05.2008)
Památky k zápisu do majetku města, vyhláška (28.01.2008)
Doručení veřejnou vyhláškou (14.01.2008)
Město Pilníkov pronajme Restauraci Slunce (09.12.2007)
Oznámení - Nabídka pronájmu bytu (01.12.2007)
Město Pilníkov pronajme byt (30.11.2007)
Rozpočtové provizorium pro rok 2008 (28.11.2007)
Výběr dodavatele přestavby školní jídelny (30.10.2007)
Veřejné zasedání zastupitelstva města Pilníkov (14.09.2007)
Územní plán obce (11.09.2007)
Očkování psů - 20.09.2007 (03.09.2007)
Svoz nebezpečných odpadů z Pilníkova (27.08.2007)
Formuláře ke stažení (03.08.2007)
Propagační předměty obce (31.05.2007)
Pronájem koupaliště (31.05.2007)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (15.05.2007)
Závěrečný účet obce Pilníkov za rok 2006 (15.05.2007)
Záměr převodu vlastnického práva k pozemku (15.05.2007)
Prodej volného bytu (11.04.2007)
Nabídka práce v DD Pilníkov (13.03.2007)
Oznámení dle usnesení OZ č. 1/2007 ze dne 01.03.2007 (09.03.2007)
Oznámení dle usnesení OZ č. 1/2007 ze dne 01.03.2007 (09.03.2007)
I. veřejné zasedání zastupitelstva obce (14.02.2007)
Návrh rozpočtu na rok 2007 (14.02.2007)
Obec Pilníkov pronajme Obecní restauraci (06.02.2007)
Oznámení o záměru prodeje pozemků (27.11.2006)
Výsledky voleb do zastupitelstva obce 2006 (21.10.2006)
Půjčka z Fondu rozvoje bydlení. (25.09.2006)
Uložená písemnost: Hana Wajsarová (12.09.2006)
Uložená písemnost: Ondřej Wajsar (12.09.2006)
Oznámení o uložení písemnosti pro Hanu Wajsarovou (22.08.2006)
Volby do zastupitelstva obce v roce 2006 (25.07.2006)
III. veřejné zasedání (01.07.2006)
Záměr prodeje p.p 30/1 a p.p.1531/8 (26.06.2006)
Tiskopis žádosti na byty pro příjmově vymezené osoby (11.05.2006)
Obec Pilníkov prodá budovu sociálního zařízení (18.04.2006)
Prodej obecního bytu 2 + 1 (14.04.2006)
Prodej volného obecního bytu (30.03.2006)
Záměry prodeje pozemků (07.02.2006)
Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 15 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: podatelna@pilnikov.cz - 23.09.2010


Reklama

Doporučujeme:Aktuality

©2005-2006 by pilnikov.cz | Powered by phpRS | Designed by jablkon
RSS 2.0 | HTML 4.01 | CSS 2.1
Veškeré fotografie použité na těchto stránkách jsou plným autorským vlastnictvím jejich autorů a vztahuje se na ně mezinárodně platné autorské právo. Není-li uveden autor u fotografie, kontakt na něj můžete získat u administrátora.
Bez písemného souhlasu autora není možné jakékoli jiné použití fotografií - zejména pak kopírování, linkování, tisk, publikování nebo jiné zde neuvedené zpracování.