Obec Pilníkov
Dnešní datum: 28. 01. 2020  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Úřední deska :: Odkazy na jiné weby  

Vyhledávání
Google

Počasí

* Zápis z veřejného zasedání dne 18.12.2009

Vydáno dne 27. 12. 2009 (3448 přečtení)Z Á P I S

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov  konaného dne  18. 12.  2009 v zasedací místnosti Městského úřadu PilníkovPřítomni:  Hubáček  František,  Kužel Josef,   Slavík Miroslav,  Mgr. Sokolovičová Veronika,   

                 Včelišová Emilie, Bartůněk František,  Hubálek Libor, Mgr. Ilona Skořepová,

                 Výborný Ladislav

Zapisovatelka: Bernkrautová Lenka

 

 Program:  1. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

               2. Rozpočet na r. 2010

                 3. Rozpočtová opatření č. 5, 6, 7, 8

                 4. FRB-převod na úhradu ČOV

                 5. Přijetí úvěru na dokončení stavby bytového domu

                 6. Místní poplatek z ubytovací kapacity

                 7. Zimní údržba komunikací a chodníků

                 8. Územní plán – zadání č. 4 a termíny podání změn 2010

                 9. Pozemky, nemovitosti

               10. Odpis nedobytných pohledávek

               11. Rozpočet SoP na rok 2010 a příspěvek města

               12. Přísedící Okresního soudu

               13. Žádost firmy Kobla s. r. o. na prodloužení termínu dokončení stavby

               14. Dodatek č. 7 s firmou Transport Trutnov

               15. Náměty, připomínky

               16. Usnesení

Hlasování zastupitelstva    - veřejné – 9  hlasů.

Program odsouhlasen všemi přítomnými  členy zastupitelstva.

1. Volba návrhové komise – Slavík Miroslav, Josef  Kužel  – souhlasí 9 členů

    Volba ověřovatelů zápisu – Mgr.Ilona Skořepová, Mgr.Veronika Sokolovičová- souhlasí 9 členů

2. S rozpočtem na rok 2010 seznámil přítomné p. Bartůněk – viz. příloha zápisu

                                 souhlasí: 9 členů

 3. S rozpočtovými změnami č. 5, 6, 7, 8 seznámil přítomné p. Bartůněk – viz příloha k zápisu

                                souhlasí: 9 členů

4. FRB – peněžní prostředky z tohoto účtu budou převedeny na běžný účet a budou použity na úhradu ČOV – 20 bytovky

                               souhlasí: 9 členů

  5. Přijetí úvěru na dofinancování 20 bytovky. Firmy Simply udělala výběr nabídek úvěru, nejlepší

      podmínky měla ČSOB

                      s přijetím úvěru od ČSOB souhlasí: 9 členů

 6. Místní poplatky z ubytovací kapacity pro firmy i soukromé osoby 6,- Kč za použité lůžko a den

     s platností od 1. 1. 2010

                               souhlasí: 9 členů

 7. Zimní údržbu komunikací a chodníků zajišťuje firma Lesy-voda s. r. o. – zprávu podal p. Malý,

     jednatel společnosti Lesy-voda s. r. o.

8. Zadání změny územního plánu Pilníkova č. 4 pro firmu TALPA s. r. o., která si změnu ÚP hradí

    sama.

                         souhlasí: 9 členů

     Další změny ÚP se budou moci podávat k 31. 12. kalendářního roku.

                       souhlasí: 9 členů

 9. Pozemky, nemovitosti:

      - žádost manželů Výborných na koupi bytu v čp. 101

                      souhlasí se záměrem prodeje: 9 členů

      - žádost  manželů Kozaňákových na koupi bytu v čp. 382

                      souhlasí se záměrem prodeje: 9 členů

      - převod pozemku p. p. č. 1344 o výměře 120 m2 – vlastník Modela Trutnov s. r. o.

                      souhlasí se záměrem převodu: souhlasí 9 členů

      - převod pozemku p. p. č. 247/2 o výměře 33 m2 – vlastník Petr Kovář, Prostřední Lánov 11

                      souhlasí se záměrem převodu: souhlasí 9 členů

10. Odpis nedobytných pohledávek z důvodu nevymahatelnosti:

      - firma PLANK s. r. o., Trutnov – za prodej dřeva ve výši 16.182,- Kč

      - firma Ing. Jiří Krafka, Kravsko u Znojma – za prodej dřeva ve výši 51.290,- Kč

      - firma HRANOL CZ, Starý Rokytník – za prodej dřeva ve výši 112.268,- Kč

      - firma H.W.Dřevo, spol. s r. o., Horní Brusnice – za prodej dřeva ve výši 62.424,- Kč

      - Miroslav Hanus – půjčka na rekvalifikační kurz ve výši 3.000,- Kč

                           souhlasí: 9 členů

11. Rozpočet Společenství obcí Podkrkonoší na rok 2010 a příspěvek města  v roce 2010 ve výši 22.320,- Kč, dodatečný příspěvek v roce 2009 ve výši 6.000,- Kč,přečetl  starosta města 

                           souhlasí s rozpočtem a příspěvky: 9 členů

12. Přísedící Okresního soudu – p. Šádek a p. Kužel

                           souhlasí:  9 členů 

13. Žádost firmy Kobla s. r. o. na prodloužení termínu dokončení stavby 20 byt. jednotek k 30.1.2010. Jako důvod uvádí změnu výstavby ČOV.

                           souhlasí: 3 členové, nesouhlasí: 5 členů, zdržel se hlasování: 1 člen

      Připomínky ze strany občanů, že prodloužení termínu by bylo neoprávněné, a že by se měla firma penalizovat za nedodržení termínu dokončení stavby.

14. Dodatek č. 7 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu s firmou Transport Trutnov – smlouva

o navýšení v důsledku zvýšení DPH z 19% na 20% a z 9% na 10%.

15. Náměty, připomínky:  

      - p. Včelišová přečetla děkovný dopis Hospicu Červený Kostelec za poskytnutý příspěvek

      - p. Včelišová přečetla poděkování Diakonie Broumov za uspořádání humanitární sbírky

      - Mgr. Ilona Skořepová se zmínila o návštěvě Hygieny Hradec Králové ve školní jídelně,

         se závěrem, že naše školní jídelna patří k nejhůře vybaveným v kraji

      - p. Janotová seznámila přítomné s činností Klubu důchodců v Pilníkově

      - p. Šída seznámil přítomné s pravděpodobným výsledkem hospodaření Lesy-voda s. r. o.

         - 140.000,- Kč, důvodem je nižší výkupní cena dřevaM Ě S T O   P I L N Í K O V

U S N E S E N Í   č.   5/2009Zastupitelstvo města Pilníkov se na svém veřejném zasedání ze dne  17. 12.  2009  usneslo takto:

Zastupitelstvo města Pilníkova  schvaluje:

- volbu návrhové komise a ověřovatelů zápisu

- rozpočet města na rok 2010 – viz příloha k zápisu

- rozpočtová opatření č. 5, 6, 7, 8 – viz příloha k zápisu

- převod peněžních prostředků z FRB na běžný účet ve výši 990.000,- Kč, které se použijí na platbu ČOV u domu 20 bj. na Hradčíně

- přijetí úvěru ve výši 8 milionů Kč na základě výběrového řízení firmy Simply s. r. o. Hradec Králové, přijata nabídka ČSOB a. s. – sazba 3M PRIBOR + 1,25 marže banky  s možností mimořádných splátek bez navýšení, dle nabídky peněžních a obchodních služeb ČSOB ze dne 19. 11.2009

- poplatek z ubytovací kapacity dle zák. 348/2009 od 1. 1. 2010 ve výši 6,- Kč za využité lůžko a den s možností stanovení roční paušální platby

- dodatek č. 7 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu s firmou Transport Trutnov

- zadání změny územního plánu Pilníkova č. 4 – náklady hradí TALPA s. r. o. Pilníkov

 - termín podání žádostí na zadání změny územního plánu bude vždy jen k 31. 12. kalendářního roku

 - záměr prodeje nemovitosti tj. bytu v domě čp. 101, v ulici Úzká, Pilníkov

 - záměr prodeje nemovitosti, tj. bytu v domě čp. 382, v ulici Nádražní, Pilníkov

- záměr převodu pozemku p. p. č. 1344 o výměře 120m2, druh pozemku ostatní plocha – komunikace.

   Pozemek zapsaný na LV 627 – vlastník Modela Trutnov s. r. o., Čsl. Armády 233, Trutnov pro k. ú.

  Pilníkov I do vlastnictví Města Pilníkov, Náměstí 36, pozemek oddělený geometrickým plánem pro rozdělení pozemku a vyznačení změny obvodu budovy v katastru nemovitostí č. plánu 282-145/2009

- záměr převodu pozemku p. p. č. 247/2 o výměře 33 m2, druh pozemku zahrada, pozemek zapsaný

   na LV 118 – vlastník Petr Kovář, Prostřední Lánov 11, Lánov pro katastrální území Pilníkov I do

  vlastnictví Města Pilníkov, Náměstí 36, Pilníkov. Pozemek oddělený geometrickým plánem pro rozdělení pozemku a vyznačení změny obvodu budovy v katastru nemovitostí  č. plánu 282-145/2009

- odpis nedobytných pohledávek z důvodu nevymahatelnosti - firma PLANK s. r. o., Trutnov za dřevo ve výši 16.182,- Kč, firma Ing. Jiří Krafka, Kravsko u Znojma za dřevo ve výši 51.290,- Kč,

firma HRANOL CZ, Starý Rokytník za dřevo ve výši 112.268,- Kč, firma H. W. Dřevo spol. s r. o.

    Horní Brusnice za dřevo ve výši 62.424,- Kč a p. Miroslav Hanus – půjčka na rekvalifikační kurz

    ve   výši 3.000,- Kč.

 - rozpočet SoP na rok 2010

 - příspěvek města Pilníkov SoP na rok 2010 dle počtu obyvatel ve výši 22.320,- Kč

 - příspěvek města Pilníkov SoP na rok 2009 ve výši 6.000,- Kč

 - pana Vladimíra Šádka a pana Josefa Kužela jako přísedící Okresního soudu v TrutnověZastupitelstvo města Pilníkova neschvaluje:

- prodloužení termínu dokončení stavby domu s 20 bj. na Hradčíně

 

Zastupitelstvo města Pilníkova bere na vědomí:

 - zprávu Mgr.I. Skořepové, ředitelky ZŠ a MŠ Pilníkov o provedené kontrole krajské hygieny ve školní jídelně

 - zprávu jednatele společnosti Lesy-voda s. r. o. pana Malého o plánu zimní údržby komunikací a chodníků

 - zprávu p. Šídy o hospodaření  společnosti Lesy-voda s. r. o.

 - zprávu p. Včelišové – předsedkyně sociální komise ve věci vyúčtování finančního příspěvku na provoz a rozvoj Hospicu Červený Kostelec

- děkovný dopis Diakonie Broumov za uspořádání humanitární sbírky

- zprávu p. Janotové o činnosti Klubu důchodců v Pilníkově.

                                               ………………………………….                               ……………………………………

                 starosta města                                                        místostarosta městaZapisovatelka: L. Bernkrautová

 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Ilona Skořepová…………………….Mgr..Veronika Sokolovičová ……………..V Pilníkově  21. 12. 2009


Související články:
Výzva k předložení nabídky (28.02.2011)
Výběrové řízení na správu stránek www.pilnikov.cz (23.12.2010)
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Pilníkov (09.12.2010)
Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje (07.12.2010)
Zveřejnění záměru pronájmu bytu (01.12.2010)
Návrh rozpočtu na rok 2011 (30.11.2010)
Doručení písemnosti (22.11.2010)
Zápis z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov (18.11.2010)
Konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Pilníkov (06.11.2010)
Volby do Zastupitelstva města Pilníkov (30.09.2010)
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města dne 16.09.2010 (23.09.2010)
výzva ke zpracování projektové dokumentace ČOV (18.08.2010)
Rozhodnutí o místních komunikacích (10.08.2010)
Pronájem bytů na Hradčíně (06.08.2010)
Volby do Zastupitelstva města Pilníkov (26.07.2010)
Oznámení (21.07.2010)
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Pilníkov (17.06.2010)
Závěrečný účet obce za rok 2009 (08.06.2010)
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny (08.06.2010)
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v Pilníkově (30.05.2010)
Oznámení o záměru prodeje bytů (04.05.2010)
Město Pilníkov nabízí k pronájmu byt (07.04.2010)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (31.03.2010)
Daň z nemovitosti pro rok 2010 (22.03.2010)
Veřejné zasedání Zastupitelsva města Pilníkov (17.03.2010)
Oznámení: Zveřejnění záměru pronájmu bytu (17.02.2010)
5. veřejné zasedání roku 2009 (04.12.2009)
Návrh rozpočtu na rok 2010 (02.12.2009)
Oznámení (10.11.2009)
Zveřejnění záměru pronájmu bytu (08.11.2009)
Občanský větrný park Vítězná (05.10.2009)
4.veřejné zasedání roku 2009 (22.09.2009)
Žádosti na přidělení městského nájemního bytu (31.08.2009)
Veřejná vyhláška (26.06.2009)
Zápis z veřejného zasedání 17.6.2009 (23.06.2009)
Mimořádné veřejné zasedání (14.06.2009)
Volby do Evropského parlamentu (08.06.2009)
Oznámení starosty (22.05.2009)
II.veřejné zasedání Zastupitelstva města Pilníkov (06.05.2009)
Volný byt (04.05.2009)
Závěrečný účet za rok 2008 (27.04.2009)
Veřejná vyhláška č.j. 6202/UP/2009 (23.04.2009)
Město Pilníkov vyhlašuje konkursní řízení (24.03.2009)
Daň z nemovitostí pro rok 2009 (23.03.2009)
I. veřejné zasedání zastupitelstva města roku 2009 (17.02.2009)
Návrh rozpočtu na rok 2009 (13.02.2009)
Rozpočtový výhled (13.02.2009)
Návrhy na kuturní a sportovní ceny města Pilníkov (19.01.2009)
2. změna územního plánu (22.12.2008)
Rozpočtové provizorium Města Pilníkov na rok 2009 (16.12.2008)
Povolení kácení dřevin rostoucí mimo les (25.11.2008)
Máte problémy, které vyžadují rychlé řešení? (24.11.2008)
Svoz nebezpečných odpadů z Pilníkova (07.10.2008)
Oznámení o obnově řízení (06.10.2008)
Volby 2008 (02.10.2008)
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost (12.09.2008)
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost (12.09.2008)
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost (06.09.2008)
PRONÁJEM BYTU 1 + 2 (07.08.2008)
Oznámení o záměru prodeje nemovitosti (06.08.2008)
Zveřejnění záměru pronájmu bytu (06.08.2008)
Oznámení o zahájení řízení (31.07.2008)
Obecně závazná vyhláška 2/2008 (27.06.2008)
Město Pilníkov předkládá záměr pronájmu zemědělských pozemků (18.06.2008)
Město Pilníkov předkládá záměr prodeje pozemku (18.06.2008)
Záměry odkoupení, prodeje a převodu pozemků (07.06.2008)
Závěrečný účet za rok 2007 (23.05.2008)
Památky k zápisu do majetku města, vyhláška (28.01.2008)
Doručení veřejnou vyhláškou (14.01.2008)
Město Pilníkov pronajme Restauraci Slunce (09.12.2007)
Oznámení - Nabídka pronájmu bytu (01.12.2007)
Město Pilníkov pronajme byt (30.11.2007)
Rozpočtové provizorium pro rok 2008 (28.11.2007)
Výběr dodavatele přestavby školní jídelny (30.10.2007)
Veřejné zasedání zastupitelstva města Pilníkov (14.09.2007)
Územní plán obce (11.09.2007)
Očkování psů - 20.09.2007 (03.09.2007)
Svoz nebezpečných odpadů z Pilníkova (27.08.2007)
Formuláře ke stažení (03.08.2007)
Propagační předměty obce (31.05.2007)
Pronájem koupaliště (31.05.2007)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (15.05.2007)
Závěrečný účet obce Pilníkov za rok 2006 (15.05.2007)
Záměr převodu vlastnického práva k pozemku (15.05.2007)
Prodej volného bytu (11.04.2007)
Nabídka práce v DD Pilníkov (13.03.2007)
Oznámení dle usnesení OZ č. 1/2007 ze dne 01.03.2007 (09.03.2007)
Oznámení dle usnesení OZ č. 1/2007 ze dne 01.03.2007 (09.03.2007)
I. veřejné zasedání zastupitelstva obce (14.02.2007)
Návrh rozpočtu na rok 2007 (14.02.2007)
Obec Pilníkov pronajme Obecní restauraci (06.02.2007)
Oznámení o záměru prodeje pozemků (27.11.2006)
Výsledky voleb do zastupitelstva obce 2006 (21.10.2006)
Půjčka z Fondu rozvoje bydlení. (25.09.2006)
Uložená písemnost: Hana Wajsarová (12.09.2006)
Uložená písemnost: Ondřej Wajsar (12.09.2006)
Oznámení o uložení písemnosti pro Hanu Wajsarovou (22.08.2006)
Volby do zastupitelstva obce v roce 2006 (25.07.2006)
III. veřejné zasedání (01.07.2006)
Záměr prodeje p.p 30/1 a p.p.1531/8 (26.06.2006)
Tiskopis žádosti na byty pro příjmově vymezené osoby (11.05.2006)
Obec Pilníkov prodá budovu sociálního zařízení (18.04.2006)
Prodej obecního bytu 2 + 1 (14.04.2006)
Prodej volného obecního bytu (30.03.2006)
Záměry prodeje pozemků (07.02.2006)
Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 52 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek


Reklama

Doporučujeme:Aktuality

©2005-2006 by pilnikov.cz | Powered by phpRS | Designed by jablkon
RSS 2.0 | HTML 4.01 | CSS 2.1
Veškeré fotografie použité na těchto stránkách jsou plným autorským vlastnictvím jejich autorů a vztahuje se na ně mezinárodně platné autorské právo. Není-li uveden autor u fotografie, kontakt na něj můžete získat u administrátora.
Bez písemného souhlasu autora není možné jakékoli jiné použití fotografií - zejména pak kopírování, linkování, tisk, publikování nebo jiné zde neuvedené zpracování.