Obec Pilníkov
Dnešní datum: 17. 09. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Úřední deska :: Odkazy na jiné weby  

Vyhledávání
Google

Počasí

* Zápis z veřejného zasedání konaného dne 24.06.2010

Vydáno dne 30. 06. 2010 (2040 přečtení)Z Á P I S

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov  konaného dne  24. 6.  2010 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

 

Přítomni:  Hubáček  František,  Kužel Josef,   Slavík Miroslav,  Mgr. Sokolovičová Veronika,   

                 Včelišová Emilie,   Bartůněk František,  Hubálek Libor, Mgr. Ilona Skořepová,

                 Výborný Ladislav

Zapisovatelka: Bernkrautová Lenka

 

 Program:  1. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

               2. Závěrečný účet města za rok 2009

                 3. Závěrečný účet SOP za rok 2009

                    4. Smlouvy s firmami a dodavateli

                 5. Rozpočtová opatření č. 2,3,4

                 6. Změna přísedícího okresního soudu, počet členů zastupitelstva

                 7. Majetek města – záměry, prodeje, koupě, zrušení předkupního práva

                 8. Příjem a rozdělení dotací a příspěvků

                 9. Zápis drobných sakrálních staveb do majetku města

               10. ZŠ a MŠ – přijímání darů na základě darovacích smluv

               11. Příprava stavebních a kulturních akcí ve 3. čtvrtletí 2010

               12. Územní plán

               13. Náměty, připomínky

               14. UsneseníHlasování zastupitelstva    - veřejné – 9  hlasů.

Program odsouhlasen všemi přítomnými  členy zastupitelstva.

 

1. Volba návrhové komise – Slavík Miroslav, Hubálek Libor  – souhlasí 9 členů                                

    Volba ověřovatelů zápisu – Mgr.Ilona Skořepová, Kužel Josef - souhlasí 9 členů

 

2. Se závěrečným účtem a zprávou auditora o přezkoumání hospodaření města za rok 2009 seznámil

    přítomné p. Bartůněk. Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet a zprávu auditora o přezkoumání

    hospodaření za rok 2009, schvaluje závěrečný účet, souhlasí s výhradami a přijímá opatření k nápravě

    zjištěných chyb: a) pravidelné sledování hospodaření města

                               b) pověřuje starostu k povolení čerpání nákladů a rozhodování o výdajích v

                                    meziobdobí mezi veřejnými zasedáními s tím, že tyto změny předloží na

                                    nejbližším zasedání ke schválení.

souhlasí: 9 členů

 

           

 3. Se závěrečným účtem SOP za rok 2009 seznámil přítomné starosta                           

souhlasí: 9 členů

 

 

  4. Smlouvy s firmami:                                                                 

      - dodatek smlouvy č. 3  s firmou FINCO, spol. s r. o. Trutnov na přezkoumání hospodaření na r. 2010

      - smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distibuce

      - smlouva s firmou Novotný, Čermná na opravu pomníku Boží muka                                    

      - nabídka firmy Modela, Trutnov na výměnu 2 ks  vrat v hasičárně

      - nabídka firmy Malba Sobl Josef na opravu fasády Městského úřadu Pilníkov

      - smlouva s firmou Raffael-art Červený Kostelec na bezplatné umístění mapy města na naše webové

         stránky

                              souhlasí se smlouvami a nabídkami: 9 členů

          

                                             

  5. Rozpočtové opatření č. 2 – příspěvek Nadace VIA ve výši 30.000,- Kč na opravu pomníku Boží muka   

                                        č. 3 – příjem dotace na volby ve výši 17.550,- Kč,                         

                                        č. 4 – dotace z úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve výši 340.000,- Kč

                              souhlasí: 9 členů                      

                                         

 6. Změna přísedícího Okresního soudu Trutnov – místo pana Vladimíra Šádka bude tuto funkci

     vykonávat Martina Prokopcová

     Počet členů nového zastupitelstva bude 9.           

                              souhlasí: 9 členů      7. Majetek města:

     - žádost o koupi st. p. č. 157 o výměře 155 m2 v k. ú. Pilníkov I

                            souhlasí: 9 členů

     - žádost o koupi p.p. č. 39 o výměře 685 m2 v k. ú. Pilníkov I                             souhlasí: 9 členů

     - žádost o koupi p.p.č. 721/1 v k. ú. Pilníkov I – alikvotní část pozemku k bytu 181/2
                                                                      souhlasí:  8 členů, nesouhlasí: 1 člen                                                                                           

     - žádost o koupi bytové jednotky 101/3  v domě čp. 101

                           souhlasí se sníženou cenou na 70% znaleckého posudku: 6 členů, nesouhlasí: 3 členové

     - žádost o koupi pozemků vedených ve zjednodušené evidenci p. č. 442 o výměře 1934 m2,

       p č. 440 o výměře 1493 m2, p. č. 439 o výměře 1079 m 2, vše v k. ú. Pilníkov I

                          souhlasí se záměrem prodeje celé p. p. 442: 6 členů,nesouhlasí 2 členové,

                          zdržel se hlasování: 1 člen

                          souhlasí se záměrem prodeje všech parcel s předkupním právem pro město na dobu

                          neurčitou: 6 členů, nesouhlasí: 1 člen, zdržel se hlasování: 2 členové

     - žádost o koupi p.p. 5/2 o výměře 298 m2 v k. ú. Pilníkov III

                           souhlasí: 0 členů, nesouhlasí: 9 členů

     - žádost o zrušení předkupního práva na p. p. č. 1335 o výměře 944 m2 v k. ú. Pilníkov I

                          souhlasí: 9 členů

     - žádost o zrušení předkupního práva k nemovitosti RD čp. 361

                          souhlasí: 9 členů

 

 8. Příjem a rozdělení dotací:

      - přijetí dotace z Euroregionu Glacensis – Přátelství bez hranic v hodnotě 11.887,75 euro

      - přijetí dotace z Ministerstva kultury na MPZ ve výši 170.000,- Kč (rozdělení: oprava domu čp.33

         113.000,- Kč z dotace, podíl města 114.648,- Kč. Příspěvek na opravu kostela – 57.000,- Kč

         z dotace, podíl města 20.000,- Kč, podíl církve 45.858,- Kč)

      - přijetí příspěvku nadace VIA ve výši 30.000,- Kč

                        souhlasí s přijetím a rozdělením dotací: 9 členů                                                                       

                                                                                                                                             

                                                                                           

 9. Zápis drobných sakrálních staveb na základě vyvěšení oznámení a ocenění do majetku města

 

10. Žádost ředitelky ZŠ a MŠ Pilníkov, aby mohla přijímat pro ZŠ a MŠ dary v hodnotě do 50.000,- Kč

                          souhlasí: 9 členů

                                                                                       

                                                                    

11. Příprava stavebních a kulturních akcí na 3. čtvrtletí 2010 – přečetl starosta

      - úprava autobusové zastávky a prostranství proti hasičárně

      - parkoviště a prostranství nad poštou

      - opravy místních komunikací

      - po schválení dotace MAS – dětské hřiště na Hradčíně

      - po přiznání dotace MAS na umělý povrch školního hřiště

      - v rámci programu Euroregionu Glacensis – Na společné cestě s názvem Setkání spolků dne

         18. 9. 2010

  

12. Územní plán  – starosta podal informaci, že územní plán obce Pilníkov byl zrušen Krajským                                                                                                                                                                                                                      

      úřadem                                                                                                                                                                            

                                                                                 

                                                                                                     

13. Náměty, připomínky:                              

      - Mgr. Skořepová – ředitelka ZŠ a MŠ  seznámila přítomné s požadavkem – projekt na dotaci na

        neinvestiční akce školy                                                                       

      - p. Haken – dotaz, co se zamýšlí s uvolněným bytem v hasičárně. Starosta odpověděl, že bude

        použit na vybudování klubovny pro hasiče.                             

     - p. Haken – dotaz, co se zamýšlí se sokolovnou. Starosta odpověděl, že po valné hromadě Spartaku

        bude městskému úřadu nabídnuta ke koupi.                                                       

     - p. Klapka upozornil na špatné chování mládeže na náměstí (ničí majetek)

     - Mgr. Skořepová upozornila na problém se školní jídelnou – nejsou prostředky na vybudování nové

     - p. Prokopcová – dotaz, zda se v červnu půjde pochod kolem Pilníkova. Odpověď – pochod se

       odloží na září

13. Návrh na usnesení přečetl p. SlavíkM Ě S T O   P I L N Í K O V

U S N E S E N Í   č.   2/2010

 

Zastupitelstvo města Pilníkov se na svém veřejném zasedání ze dne  24. 6. 2010  usneslo takto:

Zastupitelstvo města Pilníkova  schvaluje:

 

- volbu návrhové komise a ověřovatelů zápisu

- projednání závěrečného účtu města a zprávu auditora o přezkoumání hospodaření města za rok 2009,

   souhlasí s výhradami a přijímá opatření k nápravě zjištěných chyb:

   a)  pravidelné sledování hospodaření města

   b) pověřuje starostu k povolení čerpání nákladů a rozhodování o výdajích v meziobdobí mezi

       veřejnými zasedáními s tím, že tyto změny předloží na nejbližším zasedání zastupitelstva ke

       schválení                                                                                     

- závěrečný účet a zprávu auditora SOP                                                                

- dodatek č. 3 ke smlouvě s firmou FINCO  spol. s r. o. Trutnov                        

- smlouvu o smlouvě budoucí pro zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a. s.                                                                             

- smlouvu s firmou Kamenictví Novotný Černá na opravu pomníku Boží Muka                            

- nabídku firmy Modela Trutnov s. r. o. na výměnu 2 ks vrat v hasičárně                   

- nabídku firmy Malba Sobl Josef na opravu fasády Měú Pilníkov                                                 

- smlouvu s firmou Raffael-art. Červený Kostelec na bezplatné umístění mapy města na naše webové  

   stránky                                                                                           

 - přísedící Okresního soudu Trutnov sl. Martinu Prokopcovou

 - počet členů nového zastupitelstva bude 9              

 - prodej pozemku st. p. 157 o výměře 155 m2 – pozemek pod RD čp. 80 v ulici Okružní, k.ú. Pilníkov I,

  kupní cena 150,- Kč/m2, celková cena 23.250,- Kč. Kupující Pavla Mudrochová, bytem Čsl. armády

   233, Trutnov.                                                                        

- prodej pozemku p.p.č. 39 o výměře 685 m2 v k. ú. Pilníkov I. Pozemek přilehlé zahrady, která spolu              

  s RD čp. 80 na st. p. č. 157 tvoří jednotný funkční celek. Kupní cena pozemku 50,- Kč/m2,         

  celková kupní cena 34.250,- Kč. Kupující Pavla Mudrochová, bytem Čsl. armády 233, Trutnov

- prodej pozemku p. p. č. 721/1, alikvotní část pozemku k bytu 181/2 v domě čp. 181v ulici       

   Novoměstská v k. ú. Pilníkov I, podíl 8744/25700. Kupní cena spoluvlastnického podílu  pozemku

   p. č. 721/1 je 72,97 Kč/m2, kupní cena celkem 34.100,- Kč je stanovena na základě znaleckého

   posudku o ceně nemovitosti č. 2642/2010 ze dne 21. 4. 2010. Kupující Anděl Jiří a Monika Vitvarová,

   Novoměstská 181, Pilníkov

-  prodej bytové jednotky 101/3 v domě čp. 101 na st. p. č. 43 v k. ú. Pilníkov I, byt č 101/3 nacházející

   se v 2 NP bytového domu čp. 101. Kupní cena bytové jednotky je 498.000,- Kč. Kupující Emilie

   Výborná a Jaroslav Výborný, bytem Úzká 101, Pilníkov. Kupující dále uhradí náklady spojené

   s převodem nemovitosti (znalecký posudek, sepsání kupní smlouvy). Kupní cena stanovena na 70%

   z ceny znaleckého posudku.

- zrušení předkupního práva (jako právo věcné) na p. p. č. 1335 o výměře 944 m2 v k. ú. Pilníkov I –

   - manželé Michal Kotlář a Soňa Kotlářová, bytem Bernartice čp. 9. Kupní smlouva ze dne 11.4.2007.

   (Prodávající si vyhrazuje předkupní právo k nemovitosti po dobu tří let, pokud by kupující v uvedené

   lhůtě neprovedl alespoň hrubou stavbu RD – podmínka splněna).

- zrušení předkupního práva k nemovitosti – rodinný dům čp. 361, Letná, Pilníkov, k. ú. Pilníkov III –

   manželé Jeníkovi

- záměr prodeje pozemků vedených ve zjednodušené evidenci – p.č 442 o výměře 1934 m2, p. č. 440 o            

   výměře 1493 m2 a p. č. 439 o výměře 1079 m2, vše v k. ú. Pilníkov I. Žádost Myslivecké sdružení

   Krakonoš Pilníkov.

  

- příjem dotace pro MPZ z Ministerstva kultury ve výši 170.000,- Kč (rozdělení: oprava domu čp.33

   - z toho 113.000,- Kč z dotace, podíl města 114.648,- Kč. Příspěvek na opravu kostela – 57.000,- Kč

   z dotace, podíl města 20.000,- Kč, podíl církve 45.858,- Kč)

- příspěvek Nadace VIA ve výši 30.000,- Kč na opravu pomníku Boží muka na rozcestí k Vlčicím

- přijetí dotace z Euroregionu Glacensis – Přátelství bez hranic ve výši 11.887,75 euro

- zápis souboru drobných sakrálních staveb na základě vyvěšení oznámení a ocenění do majetku města

- rozpočtové opatření č. 2 – příspěvek Nadace VIA ve výši 30.000,- Kč

 - rozpočtové opatření č. 3 – dotace na volby ve výši 17.550,- Kč (ostatní náklady budou zatím hrazeny

   z rozpočtu města)

- rozpočtové opatření č. 4 – dotace z úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve výši 340.000,- Kč

- přijímání darů na základě darovací smlouvy pro ZŠ a MŠ Pilníkov ředitelkou školy do výše 50.000,- Kč

 

Zastupitelstvo města Pilníkova neschvaluje:

 - záměr prodeje pozemku p. č. 5/2 o výměře 298 m2 v k. ú. Pilníkov I                                                                                                                                                                                              

 

Zastupitelstvo města Pilníkova bere na vědomí:

 - sdělení Krajského úřadu Hradec Králové o zrušení územního plánu města Pilníkova a nesouhlasí

    s ukončením platnosti ÚP a změn ÚP č. 1,2                                       

 - provedení stavebních prací ve 3. čtvrtlení 2010 – tj. úprava autobusové zastávky a prostranství

    naproti hasičárně, parkoviště a prostranství nad poštou, opravy místních komunikací, výstavba

    dětského hřiště Hradčín za předpokladu schválení dotace MAS

- konání akce Euroregionu Glacensis – Na společné cestě s názvem „Setkání spolků“ dne 18.9.2010

- informaci ředitelky ZŠ a MŠ Pilníkov Mgr. Skořepové o možnosti čerpání finančních prostředků

   na neinvestiční náklady z programu „EU – do škol“

- informaci starosty města o záměru města Pilníkova s odkupem budovy sokolovny do vlastnictví

   města za cenu maximálně 1 milion Kč vzhledem k potřebě větších oprav – střecha, okna, sociální

   zařízení

Hlasování: souhlasí 9 členů

 

 

………………………………..                                    ……………………………….                 

                 starosta města                                                        místostarosta města

 

Zapisovatelka: L. Bernkrautová

 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Ilona Skořepová…………………….Josef Kužel …………..……………..

 

V Pilníkově  25. 6. 2010


Související články:
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 16. 12. 2010 (21.12.2010)
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 25. 3. 2010 (30.03.2010)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 (29.03.2010)
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 1. 10. 2009 (12.10.2009)
Zápis z veřejného zasedání 14.5.2009 (25.05.2009)
Schválený rozpočtový výhled na roky 2009 až 2011 (06.03.2009)
Schválený rozpočet na rok 2009 (06.03.2009)
Zápis z veřejného zasedání 26.2.2009 (06.03.2009)
závěrečné znění schválené změny č. 2 územního plánu (03.03.2009)
6. veřejné zasedání zastupitelstva města - zápis (23.12.2008)
Zápis z veřejného zasedání dne 24.10.2008 (30.10.2008)
Zápis z veřejného zasedání dne 31.07.2008 (06.08.2008)
Zápis z veřejného zasedání dne 26.06.2008 (07.07.2008)
Zápis z veřejného zasedání dne 03.04.2008 (22.03.2008)
Územní plán obce (28.02.2008)
Zápis z veřejného zasedání dne 24.01.2008 (30.01.2008)
Návrh rozpočtu - příjmy a výdaje na rok 2008 (10.01.2008)
Zápis z veřejného zasedání dne 13.12.2007 (18.12.2007)
Zápis z veřejného zasedání dne 25.10.2007 (31.10.2007)
Zápis z veřejného zasedání dne 20.09.2007 (25.09.2007)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 s přílohou (23.09.2007)
Zápis z veřejného zasedání dne 07.06.2007 (15.06.2007)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 (07.03.2007)
Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Pilníkov č. 1/2007 (07.03.2007)
Zápis z veřejného zasedání dne 01.03.2007 (06.03.2007)
Zápis z veřejného zasedání dne 21.12.2006 (04.01.2007)
Zápis z ustavujícího veřejného zasedání dne 26.10.2006 (27.10.2006)
Zápis z veřejného zasedání dne 13.07.2006 (24.07.2006)
Zápis z veřejného zasedání 04.05.2006 (13.05.2006)
Rozpočtová opatření č. 1 a č. 2 (23.04.2006)
Závěrečný účet obce za rok 2005 (13.04.2006)
Zpráva o hospodaření obce za rok 2005 (13.04.2006)
Zápis z veřejného zasedání 23.02.2006 (07.03.2006)
Návrh rozpočtu na rok 2006 (07.02.2006)
Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 7 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek


Reklama

Doporučujeme:Aktuality

©2005-2006 by pilnikov.cz | Powered by phpRS | Designed by jablkon
RSS 2.0 | HTML 4.01 | CSS 2.1
Veškeré fotografie použité na těchto stránkách jsou plným autorským vlastnictvím jejich autorů a vztahuje se na ně mezinárodně platné autorské právo. Není-li uveden autor u fotografie, kontakt na něj můžete získat u administrátora.
Bez písemného souhlasu autora není možné jakékoli jiné použití fotografií - zejména pak kopírování, linkování, tisk, publikování nebo jiné zde neuvedené zpracování.