Obec Pilníkov
Dnešní datum: 23. 09. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Úřední deska :: Odkazy na jiné weby  

Vyhledávání
Google

Počasí

* Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

Vydáno dne 29. 03. 2010 (1630 přečtení)

o místním poplatku z ubytovací kapacity

Město Pilníkov

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,

o místním poplatku z ubytovací kapacity

 

Zastupitelstvo města Pilníkov se na svém zasedání dne 25.3.2010 usnesením č.1/2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,  a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení) , ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

            (1) Město Pilníkov touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen „poplatek“).

 

            (2)  Správu poplatku provádí městský úřad Pilníkov.

 

 

Čl. 2

Předmět poplatku

 

            Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

 

Čl. 3

Poplatník

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

 

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

 

  (1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 15 dnů od zahájení této činnosti. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení nebo přerušení této činnosti.

            (2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název, sídlo               a IČO. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

            (3) Ubytovatel je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

 

            (4) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem. 1)

 

 

 

Čl. 5

Sazba poplatku

 

 Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den ………………….. …..       .6,-  Kč.

 

           

 

 

Čl. 6

Splatnost poplatku

 

(1) Poplatek je splatný do 15 dnů od uplynutí příslušného pololetí kalendářního roku.

 

(2) Při přerušení nebo ukončení ubytovací činností je poplatek splatný do 15 dnů od ukončení      nebo přerušení ubytovací činnosti.

 

(3) Poplatník odvede správci poplatek:

    

     a) hotově do pokladny městského úřadu,

     b) poštovní poukázkou,

     c) převodem z účtu.

 

(4) Číslo účtu a variabilní symbol platby určí správce poplatku.

 

 

Čl. 7

Osvobození

 

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:

 

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,

 

b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána      jako hotelová zařízení,

 

d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

 

Čl. 8

Navýšení poplatku

 

Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů2) 

 

Čl. 9

Zrušovací a přechodné ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2003, o místním poplatku z ubytovací kapacity. 

 

 

Čl. 10
Účinnost

            Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti 15. dnem ode dne vyvěšení na úřední desce.

       

 

 

 

 

 

           

……………………                                                                      …………………………

František Hubáček                                                                              Miroslav Slavík                                                   

        starosta                                                                                          místostarosta

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:26.3.2010

 

Sejmuto z úřední desky dne:10.4.2010

 

1) zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.


Související články:
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 16. 12. 2010 (21.12.2010)
Zápis z veřejného zasedání konaného dne 24.06.2010 (30.06.2010)
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 25. 3. 2010 (30.03.2010)
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 1. 10. 2009 (12.10.2009)
Zápis z veřejného zasedání 14.5.2009 (25.05.2009)
Schválený rozpočtový výhled na roky 2009 až 2011 (06.03.2009)
Schválený rozpočet na rok 2009 (06.03.2009)
Zápis z veřejného zasedání 26.2.2009 (06.03.2009)
závěrečné znění schválené změny č. 2 územního plánu (03.03.2009)
6. veřejné zasedání zastupitelstva města - zápis (23.12.2008)
Zápis z veřejného zasedání dne 24.10.2008 (30.10.2008)
Zápis z veřejného zasedání dne 31.07.2008 (06.08.2008)
Zápis z veřejného zasedání dne 26.06.2008 (07.07.2008)
Zápis z veřejného zasedání dne 03.04.2008 (22.03.2008)
Územní plán obce (28.02.2008)
Zápis z veřejného zasedání dne 24.01.2008 (30.01.2008)
Návrh rozpočtu - příjmy a výdaje na rok 2008 (10.01.2008)
Zápis z veřejného zasedání dne 13.12.2007 (18.12.2007)
Zápis z veřejného zasedání dne 25.10.2007 (31.10.2007)
Zápis z veřejného zasedání dne 20.09.2007 (25.09.2007)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 s přílohou (23.09.2007)
Zápis z veřejného zasedání dne 07.06.2007 (15.06.2007)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 (07.03.2007)
Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Pilníkov č. 1/2007 (07.03.2007)
Zápis z veřejného zasedání dne 01.03.2007 (06.03.2007)
Zápis z veřejného zasedání dne 21.12.2006 (04.01.2007)
Zápis z ustavujícího veřejného zasedání dne 26.10.2006 (27.10.2006)
Zápis z veřejného zasedání dne 13.07.2006 (24.07.2006)
Zápis z veřejného zasedání 04.05.2006 (13.05.2006)
Rozpočtová opatření č. 1 a č. 2 (23.04.2006)
Závěrečný účet obce za rok 2005 (13.04.2006)
Zpráva o hospodaření obce za rok 2005 (13.04.2006)
Zápis z veřejného zasedání 23.02.2006 (07.03.2006)
Návrh rozpočtu na rok 2006 (07.02.2006)
Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 138 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek


Reklama

Doporučujeme:Aktuality

©2005-2006 by pilnikov.cz | Powered by phpRS | Designed by jablkon
RSS 2.0 | HTML 4.01 | CSS 2.1
Veškeré fotografie použité na těchto stránkách jsou plným autorským vlastnictvím jejich autorů a vztahuje se na ně mezinárodně platné autorské právo. Není-li uveden autor u fotografie, kontakt na něj můžete získat u administrátora.
Bez písemného souhlasu autora není možné jakékoli jiné použití fotografií - zejména pak kopírování, linkování, tisk, publikování nebo jiné zde neuvedené zpracování.