Obecně závazná vyhláška 2/2008

Autor: administrator <info(at)jablkon.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 27. 06. 2008Obecně závazná vyhláška

města Pilníkov

č. 2/2008,


o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Zastupitelstvo města Pilníkov se na svém zasedání dne 26. 6. 2008 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:Čl. 1

Úvodní ustanovení


(1) Město Pilníkov touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen „poplatek“).


(2) Správu poplatku provádí městský úřad.Čl. 2

Předmět poplatku, poplatník


Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený hrací přístroj. Poplatek za výherní hrací přístroj platí jeho provozovatel.
Čl. 3

Ohlašovací povinnost


(1) Poplatník je povinen ohlásit písemně nebo ústně do protokolu uvedení výherního hracího přístroje do provozu, a to ve lhůtě do 10 dnů od uvedení do provozu. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení této činnosti.


(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČ, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti, identifikační znaky výherního hracího přístroje, jeho umístění a stavy elektromechanických a elektronických počítadel při zahájení a ukončení činnosti.


(3) Pop1atník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 10 dnů jakékoliv změny
v ohlášených skutečnostech.


Čl. 4

Sazba poplatku


(1) Sazba poplatku činí 5000.- Kč na 3 měsíce.


(2) V případě, že výherní hrací přístroj je provozován po dobu kratší než
3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši.Čl. 5

Splatnost poplatku


(1) Poplatek je splatný

a) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu 3 měsíců do jednoho měsíce po zahájení provozu,

b) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu 6 měsíců ve dvou stejných splátkách splatných vždy poslední den druhého a čtvrtého měsíce provozování výherního hracího přístroje,

c) při povolení provozování výherního hracího přístroje na kalendářní rok ve čtyřech splátkách splatných vždy poslední den druhého měsíce příslušného čtvrtletí.


(2) Poplatek v případech uvedených v odstavci 1 písmena b) a c) může poplatník zaplatit jednorázově v termínu první splátky.

Čl. 6

Navýšení poplatku


Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Čl. 7

Zrušovací a přechodné ustanovení


Dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška obce Pilníkov č. 1/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj ze dne 12. 2. 1998. Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.Čl. 8
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2008.
…………………… …………………………

Miroslav Slavík František Hubáček

místostarosta starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:27.6.2008


Sejmuto z úřední desky dne:

3